+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Tűzoltó vízforrások

A tűzvédelmi szabályzat lényege az, hogy a szervezet vezetője, tulajdonosa a tűzvédelmi törvényben leírtakat és a végrehajtási rendeletei előírásaival összhangban, konkrétan meghatározza a gazdálkodó szervezet betartandó tűzvédelmi, biztonsági követelményeket illetve gondoskodik róla, hogy azokat minden érintettel megismertesse valamint azok végrehajtását munkajogi eszközökkel biztosítsa.

"266. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

267. § (1) A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

(4) A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza:

 • a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását
 • a felülvizsgálat időpontját,
 • a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
 • a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

268. § A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

 • megvizsgálja
 • a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
 • az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
 • a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
 • a korrózió elleni védelem épségét,
 • elvégzi
 • a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
 • a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését."

Föld feletti és föld alatti tűzcsapok

vizforras

A föld alatti és föld feletti tűzcspokat félévente illetve évente ellenőriztetni kell, amiért a szóban forgó tűzvédelmi berendezések üzemképes állapotáért a üzembentartó személy vagy szervezet felel. A föld alatti és föld feletti tűzcsapok féléves ellenőrzése során a gyártói előírásoknek valamint a 268. §-ban leírtak alapján kell eljárni, valamint évente teljes körű karbantartást, felülvizsgálatot kell végezni.

A föld alatti és föld feletti tűzcsapok éves felülvizsgálata során a féléves ellenőrzések feladatain felül a következő feladatokat kell elvégezni:

 • a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét;
 • Éves alapkarbantartás (éves ellenőrzés, hitelesítés);
 • tömítések épségét, állapotát;
 • az elveszés elleni biztosítás meglétét;
 • a tűzcsapon mért statikai nyomást, valamint a kifolyásinyomást, vízhozamot;
 • a tűzcsapon mért statikai nyomást, valamint a kifolyásinyomást, vízhozamot;
 • a víztelenítő rendszer működőképességét;>
 • a biztonsági ház, állapotát és a biztonsági zár működőképességét;
 • és a tázcsap működőképességét.

A felmerült hiányosságokról a felülvizsgálatot végző személy írásban tájékoztatja az üzembentartó személyt, szervezetet.

Szerelvényszekrények illetve szerelvények felülvizsgálata

Féléves vizsgálat során ellenőrizni kell:

 • a szerelvényszekrény elhelyezésének jelölését, amelynek jól láthatónak kell lennie,
 • a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztést,
 • a szerelvényszekrény sérülésmentességét, az ajtó szabadon nyithatóságát,
 • az előírt szerelvények (tartozékok) meglétét és rögzítését,
 • korrózió vagy egyéb károsodást
 • a vízzáró lapos tömlők állapotát áthajtogatással
szerelvenyszekreny

A korrodált vagy sérült szerelvényről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet!

Az éves teljes körű felülvizsgálat során a féléves feladatokon felül ellenőrizni kell:

 • a szerelvényszekrényben elhelyezett tartozékok állapotát,
 • a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét,
 • az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát,
 • a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,

A vizsgálat során nem megfelelőnek minősített szerelvényekről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

A tűzcsapokhoz tartozó nyomótömlőn, sugárcsövön, áttétkapcson valamint a föld alatti tűzcsaphoz tartozó állványcsövön az 5 évenkénti kötelező nyomáspróbát ell kell végezni.

Medencék, tározók (víztározók)

Az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásról, a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban kell értesíteni az üzemben tartásért felelős szervezetet.

viztarozo

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:

 • az oltóvíz mennyiségét,,
 • az utántöltésre való szerelvények állapotát,
 • a szívóvezeték állapotát,
 • a lábszelep működőképességét,
 • fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során el kell végezni:

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:

 • a víztároló tisztítását,
 • a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
 • a szívóvezeték nyomáspróbáját,
 • a fémszerkezetek festését, és
 • a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

Vízhozam mérés

A vízhozam mérést az tűzoltó vízforrásokon (fali tűzcsapok, föld alati illetve föld feletti tűzcsapok) az éves teljes körű karbantartásakor valamint az épületek használatbavételi eljárása során is el kell végeztetni, és biztosítani kell az előírt vízmennyiséget
Ennek egyik fontos előnye, hogy a tűzcsapok működőképességét is biztosítani tudjuk.

vizhozammeres

Jogszabályi háttér:

Föld feletti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (2) i) „A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi. A tűzcsapok kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy tűzcsap vízhozamát.” Földalatti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (6) d) „A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát.” Fali tűzcsapok esetén, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 270. § (7) „A fali tűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”

A vízhozam mérés általános előírásai:

A vízhozam mérést megelőzően a tűzcsap megnyitásával a tűzcsapot a tiszta víz megjelenéséig öblíteni kell és csak ezután kezdhető meg a vízhozam mérés. A földalatti és a földfeletti tűzcsapoknál a tűzcsapban mérhető statikus nyomást meg kell mérni. Földalatti tűzcsap esetén a tűzcsapra állványcsövet szerelünk, és annak csonkjain végezzük a mérést, földfeletti tűzcsap esetén közvetlenül a tűzcsap csonkjain mérjük a vízhozamot. Mindkét csonkon, egyidejűleg mérjük a vízszállítást, és a mérés alatt leolvassuk a pillanatnyi nyomás értékét is. Egyidejű mérés esetén, a két csonkon mért vízhozam értékek összegét kell a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra feljegyezni. A vízhozam méréskor az OTSZ előírása szerinti egyéb adatokat is fel kell jegyezni a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra. Téli, fagyveszélyes időszakban a közlekedés biztonságát szem előtt tartva kell a mérést végrehajtani (felfagyás, csúszásveszély). A méréskor a szerelési, munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat és a közúti munkavégzés szabályait be kell tartani!

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

 • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
 • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
 • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
 • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
 • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.